Пошук па сайту
Гжельский государственный университетГомельский государственный технический университет
Белорусский государственный экономический университетБелорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный технологический университетФНКА Белорусов России
Нравится

Погода Минск
Информация сайта pogoda.by
Нашы аўтары

 

НАШЫ АЎТАРЫ

 

Бабко Аркадзь Іванавіч, дацэнт кафед­ры філасофіі Беларускага дзяр­жаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, кандыдат філасофскіх навук, дацэнт.

Даследуе праблематыку, звязаную з беларускай філасофіяй і культу­рай, а таксама праблемы логікі і метадалогіі навуковага пазнання.

 

Бамбешка Іванна Іванаўна, старшы выкладчык кафедры гісторыі Беларусі і му­зеязнаўства Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мас­тацтваў.

Навуковыя інтарэсы – экспазіцыйная, адукацыйная, навуковая дзей­насць музеяў Беларусі і свету, гісторыя музейнай справы, гісторыя пры­ват­нага збіральніцтва, айчыннае і замежнае музеязнаўства, музейная педа­гогіка.

 

Барма Алег Анатольевіч, аспірант кафедры культуралогіі Белару­скага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў.

Працуе над дысертацыяй, прысвечанай вобразу бібліятэкі як рыза­морф­нага лабірынта ў працах Х.-Л. Борхеса, У. Эка, В. У. Ластоўскага.

 

Беланоўская Ірына Леанардаўна, выкладчык кафедры інфармацый­ных рэсурсаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мас­тацтваў.

Сфера навуковых інтарэсаў – дзейнасць школьных бібліятэк у сучас­ным адукацыйным працэсе.

 

Ван Пэйі, аспірант кафедры беларускай і сусветнай мастацкай куль­туры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў.

Даследуе мастацтвазнаўчы аспект развіцця рэгіянальных традыцый оперы ў Кітаі.

 

Гафарава Юлія Юр’еўна, дацэнт кафедры філасофіі Беларускага дзяр­жаўнага эканамічнага ўніверсітэта, кандыдат філасофскіх навук, дацэнт.

Навуковыя інтарэсы ахопліваюць гісторыю філасофіі, практычную фі­ла­софію, тэорыю камунікацыі, канцэпцыі мультыкультуралізму і транс­куль­турнасці, праблемы крос-культурных камунікацый.

 

Гафараў Хасан Сабіравіч, прафесар кафедры філасофіі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, доктар філасофскіх на­вук, дацэнт.

Сфера навуковых інтарэсаў уключае гісторыю філасофіі, філасофскую герменеўтыку, метадалогію гуманітарных ведаў, канцэпцыі мультыкуль­ту­ралізму і транскультурнасці. Аўтар больш за 90 друкаваных работ, ся­род якіх – манаграфія, артыкулы, вучэбныя праграмы, падручнікі і вучэб­на-метадычныя дапаможнікі.

 

Дарашэвіч Энгельс Канстанцінавіч, доктар філасофскіх навук, пра­фесар, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР, даследчык нематэрыяльнай культурнай спадчыны краіны.

Вывучае праблемы тэзаўравання культуры Бела­русі, аналізу яе анта­ло­гіі, генезісу, патэнцыялу і інтэнцый.

 

Карчэўская Наталля Уладзіміраўна, дацэнт кафедры харэаграфіі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт.

Займаецца даследаваннем харэаграфічнага, эстраднага, тэатральнага мас­тацтва. Акрамя таго, у сферу навуковых інтарэсаў уваходзяць прабле­мы інтэграцыі і сінтэзу мастацтваў, рэпрэзентацыі каштоўнасцей мастац­кай культуры ў сродках масавай інфармацыі.

 

Кодзенеў Макcім Аляксеевіч, старшы выкладчык кафедры культура­логіі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў.

Сфера навуковых інтарэсаў – метадалогія гуманітарных навук, фена­меналогія рэлігіі, суадносіны культуры і рэлігіі.

 

Краснова Яўгенія Леанідаўна, выкладчык кафедры гісторыі Беларусі і му­зеязнаўства Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мас­тацтваў, кандыдат культуралогіі.

Даследуе праблемы камунікатыўнага і інфармацыйнага патэнцыялу экс­пазіцыйнага асяроддзя і асаблівасці арганізацыі экспазіцыйна-выс­та­вач­най дзейнасці музеяў Беларусі і свету.

 

Крывашэева Святлана Валянцінаўна, аспірант кафедры беларускай і сусветнай мастацкай культуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў.

Працуе над дысертацыяй «Особенности развития сценографии в драматических театрах Беларуси на рубеже ХХ–ХХI вв.».

 

Кутавенка Аляксей Аляксеевіч, старшы выкладчык кафедры інфар­ма­цыйных рэсурсаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў.

Праблемнае поле навуковых даследаванняў – аўтаматызаваныя біб­лія­тэч­на-інфарма­цый­ныя сістэмы, тэхналогіі дыстанцыйнага навучання.

 

Лі Лэй, аспірант кафедры беларускай і сусветнай мастацкай культуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў.

Працуе над дысертацыяй«Развитие художественной критики Китая на рубеже ХХ–ХХI вв. в ее связях с современным искусствознанием».

 

Паўлава Алена Якаўлеўна, дацэнт ка­федры гісторыі Беларусі і му­зеязнаўства Беларускага дзяржаўнага ўні­вер­сі­тэта культуры і мас­тацтваў, кандыдат гістарычных навук.

Навуковыя інтарэсы – усеагульная гісторыя і гісторыя Беларусі Най­ноў­шага часу, гісторыя Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў, пар­ты­занскі рух, крыніцазнаўства, архівазнаўства, архіўныя фонды музей­ных устаноў Беларусі, культурна-адукацыйная дзейнасць музеяў, пытанні рэс­ты­туцыі гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі.

Рагачова Вольга Уладзіміраўна, дацэнт кафедры педагогікі са­цыякультурнай дзейнасці Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мас­тацтваў, кандыдат педагагічных навук, дацэнт.

Даследаванні звязаны з пытаннямі арганізацыі педагагічнай карэкцыі негатыўных эмацыянальных станаў малодшых школьнікаў сродкамі адпа­чынкавай дзейнасці.

 

Раманава Жана Леанідаўна, старшы выкладчык кафедры тэорыі і гі­сто­рыі інфармацыйна-дакументных камунікацый Беларускага дзяржаў­на­га ўніверсі­тэ­та культуры і мастацтваў.

Сфера навуковых інтарэсаў – тэарэтыка-метадычныя праблемы інфар­ма­цый­ных рэсур­саў беларускай мастацкай літаратуры.

 

Сакалова Вольга Міхайлаўна, загадчык рэдакцыйна-выдавецкага аддзела, саіскальнік вучонай ступені кандыдата культуралогіі Бела­рускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў.

Поле навуковых інтарэсаў – праблемы культурнай памяці, мемарыя­ліза­цыя культурна-гістарычнага вопыту ўсходніх славян.

 

Сілівончык Ганна Юр’еўна, аспірант кафедры культуралогіі Бела­рускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў.

Даследуе традыцыйную культуру беларусаў, знакава-сімвалічны ха­рак­тар традыцыйных беларускіх цацак.

 

Смолік Аляксандр Іванавіч, загад­чык кафедры культуралогіі Бела­рус­кага дзяржаўнага ўніверсітэта куль­туры і мастацтваў, доктар культу­ралогіі, прафесар.

Вывучае праблемы гісторыі Беларусі, сацыядынаміку сучаснай бела­рус­кай культуры.

 

Цзоу Ся, аспірант кафедры беларускай і сусветнай мастацкай куль­ту­ры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў.

Займаецца вывучэннем жанравых і стылявых асаблівасцей дзіцячай песні ў творчасці кітайскіх кампазітараў ХХ ст.

 

Цэван Ірына Мікалаеўна, аспірант кафедры педагогікі сацыякуль­тур­най дзейнасці Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мас­тацтваў.

Працуе над дысертацыйным даследаваннем, прысвечаным праблеме фарміравання этнакультурных каштоўнасцей падлеткаў у аматарскіх мас­тац­кіх калектывах.

 

Чупракова Ірына Адамаўна, начальнік аддзела навукова-метадыч­нага забеспячэння прававой інфарматызацыі Нацыянальнага цэнтра пра­вавой інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Навуковыя інтарэсы звязаны з сацыяльна-педагагічнымі аспектамі дзей­насці публічных бібліятэк Беларусі па фарміраванні прававой куль­туры асобы і грамадства ў цэлым.

 

Юрэвіч-Малашчук Вераніка Яўгенаўна, аспірант кафедры гісторыі і тэорыі мастацтва Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў.

Займаецца вывучэннем сучаснага мастацкага тэкстылю. Тэма дысерта­цыйнага даследавання – «Объемно-пространственный художественный текстиль: стилистические особенности и формообразующие принципы».

 

Юхнавец Таццяна Сцяпанаўна, старшы выкладчык кафедры інфар­ма­цыйных рэсурсаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мас­тацтваў.

Даследуе праблемы фарміравання інфармацыйных рэ­сурсаў бібліятэк Беларусі і замежных краін, вывучае формы ўзаемадзеян­ня бібліятэк у галіне фарміравання фондаў.

 


Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў© Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў

<img src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0" __bxtagname="php" __bxcontainer="{'code': '<?$APPLICATION->ShowTitle()?>'}" />
windows-1251" /> <img src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0" __bxtagname="php" __bxcontainer="{'code': '<?$APPLICATION->ShowTitle()?>'}" /> windows-1251" /> <img src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0" __bxtagname="php" __bxcontainer="{'code': '<?$APPLICATION->ShowTitle()?>'}" /> Нашы аўтары